Napredak1869


Go to content

Main menu:


Обучения на децата в извънкласни и извънучебни занятия II

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО - МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”
BG051P001 - 4.2.03 - 0741, по Оперативна програма:
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът се финансираот Европейския Социален Фонд и Република България


Занятия в Група за детски и популярни песни

BackPlayNext

Занятия в Студио „Ритмична гимнастика и джаз танци"

BackPlayNext

Занятия в Състав „Модерен балет"

BackPlayNext

Занятия в Ателие „Приложно изкуство”

BackPlayNext

Занятия в Театрална школа

BackPlayNext

Занятия в Танцов фолклорен състав

BackPlayNext

Занятия в Секция „Екотуризъм и опазване на околната среда"

BackPlayNext
BackPlayNext

Концерт за първи юни по проект "Читалището - мост към училището"

BackPlayNext

15.09.2010 ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

BackPlayNext

15.09.2010 ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

BackPlayNext

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Народно Читалище "Напредък 1869" - Горна Оряховица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.
™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu