Napredak1869


Go to content

Main menu:


Информация и публичност на проекта

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО - МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”
BG051P001 - 4.2.03 - 0741, по Оперативна програма:
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът се финансираот Европейския Социален Фонд и Република БългарияНачална пресконференция

Финална пресконференция

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Народно Читалище "Напредък 1869" - Горна Оряховица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu