Napredak1869


Go to content

Main menu:


За проекта

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО – МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”

Проект “ЧИТАЛИЩЕТО - МОСТ КЪМ УЧИЛИЩЕ”
BG051P001 - 4.2.03 - 0741, по Оперативна програма:
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. Проектът се финансираот Европейския Социален Фонд и Република България• Проект : „Читалището - мост към училище”

• Стойност: 83 160 лв.

• Период: 12 месеца от 13 октомври 2009 до 12 октомври 2010 г.

• Водеща организация: НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица

• Партньори:
ОУ „Иван Вазов” гр. Горна Оряховица
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Горна Оряховица


• Целева група:
Планиран брой 328 ученици на възраст от 7 до 14 години посещаващи училищата партньори.


• Общи цели: Да се създадат условия за физическото, интелектуално, артистично и личностно развитие на децата. Да се подпомогне социализацията на децата в ранна възраст и да се спомогне за развитието на техните социални и комуникативни умения, чрез артистични форми и игра.

• Специфични цели: Да се разнообразят извънкласните и извънучилищните дейности на територията на Горна Оряховица;Да се организира свободното време на участниците чрез функционирането на школи в областта на театрално-изразителните и изобразителни, песенни, балетни, танцови и фолклорни изкуства, и екологично образование, като извънкласни и извънучилищни форми на обучение; Да се разширят познанията и практическите умения на участниците, и да се повиши общата култура и умението за работа в екип.; Да се поощрят таланта и интересите на учащите се в отделните области на изкуството, културата и спорта, с цел ранното професионално ориентиране на участниците в дългосрочен план;Да се приобщят родителите към заниманията и интересите на техните деца, като по този начин се повиши техния интерес към интересите и възможностите на децата им.

• Дейности:
Дейност 1: Сформиране на екип и управление на проекта;
Ръководителна проект: Атанас Йорданов Петров
Координатор: Ваня Дончева Недева
Счетоводител: Стефка Георгиева Събева


• Членове на екип за мониторинг:
за ОУ „ Иван Вазов”- Владимир Събев
за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий- Пенка Даскова


• Ръководители:
Група за детски и популярни песни- Аделина Колева
Студио „Ритмична гимнастика и джаз танци"- Соня Георгиева
Състав „Модерен балет"- Калинка Генова
Ателие „Приложно изкуство”- Десислава Хаджигеоргиева
Театрална школа- Симеон Христов
Танцов фолклорен състав"-Петър Петърчев
Секция „Екотуризъм и опазване на околната среда" :
За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Юлия Гутева
За ОУ „ Иван Вазов” - Елка Маркова
Екипа за управление на проекта включва ръководител, координатор и счетоводител, чиито функции са контрол по извършване на дейностите, както и спазване на заложените в проекта срокове, цели и постигане на очакваните резултати; Поддържане на връзка между училищата партньори, Общината, и ГД „СФМПОП”; Разплащане с доставчици, изготвяне на междинни отчети и финален отчет и Популяризация на проекта и резултатите от него.

• Оценка и анализ потребностите на децата, целева група по проекта:
Дейността цели да се постигне точното съответствие между целите на проектното предложение и идентифицираните нужди и проблеми на целевата група, както и на останалите групи непреки участници – родители, педагози и общественост.
Дейността е се осъществява пет пъти с продължителност по един месец. Проведени са анкети за проучване на потребностите на децата и анкети за обратна връзка.


Обучения на децата, избрали едно от предложените възможности за извънкласни и извънучебни занятия:
Определените ръководители са 6 /шест/ професионални педагози от НЧ „Напредък 1869” и 2 /двама/ от училищата – партньори.
- Група за детски и популярни песни;
- Студио ,,Ритмична гимнастика и джаз танци”;
- Състав ,,Модерен балет”;
- Ателие ,,Приложно изкуство ;
- Театрална школа;
- Танцов фолклорен състав”;
- Секции ,,Екотуризъм и опазване на околната среда”, функциониращи при училищата- партньори.

• Информация и публичност на проекта:
Родителите са информирани и запознати с целите и дейностите по проекта, дали са съгласието си децата им да посещават извънкласните и извънучилищните мероприятия, Поставени са информационни табели в читалището и училищата партньори, направени са публикации в местни медии, изработени са тениски за всички участниците, отпечатани са 400 брошури и 700 листовки, както и публикации в интернет сайта на читалището http://
www.napredak1869.com/. Проведени са две пресконференции – начална и финална; Организиран е Празничен Концерт - спектакъл по повод Международния ден на детето; Осъществени са участия в тържествено отбелязване на годишнини на училищата, в които се обучават децата, целева група по проекта;Организирани са изложби, свързани с Великденски и други празници; Осъществени са множество екопоходи, акции за почистване на училищата – партньори, както и алеи в паркове в гр. Г. Оряховица, акции „Да посадим дърво”, „Да посадим цвете” и есксурзии. Извършени допълнителни дейности, които не са планувани по проект, а именно: Изложение „Моята любима мартеница” – март 2010 г. Концерт „Едно семейство за детска усмивка” съвместно с Областен център по приемна грижа В. Търново – 31.май 2010 г. Участия в концерти пред сградата на Община Г. Оряховица и в парк „Градска градина” по повод 140 години от обявяването на Г. Оряховица за град – 29 май 2010 г.Концерти за откриване на учебната година в училищата – партньори и изложби на Ателие „Приложно изкуство” – 15.09.2010 г.; Участие в инициативата, организирана от община Г. Оряховица "Да почистим парка "Детски кът";Екологично състезание „Да мислим в зелено” – 05.10.2010 г.

• Мониторинг и изготвяне на междинни и финален доклад за отчитане на проекта:
Екипа за мониторинг е съставен от директорите на двете училища, партньори по проекта, с функции да следи за спазване на общите и конкретните цели, като и на хоризонталните принципи, индикатори и очаквани резултати на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ, както и за съответствието на заложените и изпълнени проектни дейности по проектното предложение.

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Народно Читалище "Напредък 1869" - Горна Оряховица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на образованието, младежта и науката.™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu